หอจดหมายเหตุ

Nakhon Phanom University Archive
หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยนครพนม


เนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยนครพนมหลอมรวมเป็นมหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2548 ทำให้มีเอกสารที่เป็นหลักฐานเกี่ยวกับการสอน การวิจัย การบริการชุมชน การผลิตบัณฑิต แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ตลอดจนผู้มีอุปการคุณกับมหาวิทยาลัย และเหตุการณ์ต่างๆ ใน รอบปีที่ผ่านมาที่ได้ถูกบันทึกจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งเอกสารแสดงการพัฒนา มหาวิทยาลัย และการจัดรูปงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งเอกสารเหล่านี้กระจัดกระจาย อยู่กับหน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานนั้นๆ ซึ่งหน่วยงานจะเก็บรักษาเอกสาร ราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ได้กำหนดการเก็บเอกสารราชการโดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี และเมื่อเวลาผ่านพ้นไป หน่วยงานนั้นอาจจะทำลายเอกสารต่างๆ ทำให้มหาวิทยาลัยไม่มีเอกสารชั้นต้น และ เอกสารที่มีอยู่ก็มิได้มีการจัดเก็บให้เป็นระบบเพื่อง่ายต่อการศึกษาค้นคว้า และวิจัย ดังนั้นหากเอกสารเหล่านี้ มิได้จัดเก็บไว้ที่ หน่วยงานเดียว มหาวิทยาลัยจะไม่มีเอกสารที่จะเป็นหลักฐานได้ และเพื่อแสดงถึงการพัฒนาที่ยาวนาน นอกจากข้อมูลจาก การบอกเล่าของคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง ข้อมูลที่ได้อาจไม่ครบถ้วนหรือถูกต้อง ซึ่งข้อมูลที่ได้นั้นย่อมขาดความน่าเชื่อถือ เพราะเอกสารเหล่านี้มีคุณค่าในทางการบริหาร กฎหมาย ประวัติศาสตร์ และคุณค่าต่อการวิจัยของสถาบันเป็นอย่างยิ่ง ฉะนั้น มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องมีหน่วย งานรองรับในการจัดเก็บเอกสารที่สำคัญ และมีคุณค่าต่อมหาวิทยาลัย โดยได้มีโครงการจัดตั้ง “หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยนครพนม” ขึ้น โดยรับผิดชอบในการรวบรวม ประเมิน คุณค่า จัดเก็บและจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นและให้บริการ แก่ผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้า รวมทั้งได้ทราบถึงพัฒนาการของมหาวิทยาลัย แต่ด้วยการดำเนินงานในปีที่ผ่านมายังขาดฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บสารสนเทศจดหมายเหตุฯและให้บริการ รวมถึงเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่สารสนเทศจดหมายเหตุฯ ส่งผลให้การจัดการกับทรัพยากรจดหมายเหตุฯขาดประสิทธิภาพ ไม่เอื้ออำนวยต่อการให้บริการและดำเนินงาน

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยนครพนม
หมู่ 8 บ้านเนินสะอาด ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์ : 042-503625 , โทรสาร : 0 4253 2479
E-mail : npuarchive@npu.ac.th
Facebook : หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยนครพนม

©Copyright 2018 University of Nakhon Phanom Archives. Designed by Admin